Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:
1) Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wiesława Pawlikowska, prowadząca
działalność gospodarczą pod nazwą firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Dominik”
Wiesława Pawlikowska, Mierzyn 17, 13-334 Mierzyn, gm. Biskupiec, e-mail:
administrator@dominik.pl, tel. 515086305.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, kontaktowania się
oraz zabezpieczenia osób i mienia poprzez monitoring – jeśli będziecie Państwo osobiście w
naszej firmie – stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.
3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
1/osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania
swoich obowiązków służbowych;
2/ podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się
konieczność przetwarzania danych – podmioty przetwarzające ( w szczególności podmioty
informatyczne);
3/ instytucje, które realizują ustawowe obowiązki ( w szczególności policja, organy
kontrolujące).
4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności zgodnie z przepisami podatkowymi 6 lat, monitoring – 1 miesiąc od
nagrania.
5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie.
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, niepodanie danych w
zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować nie zawarciem umowy.
8) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
(profilowaniu), a Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w innym celu niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane.
9) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.

Kontakt

Mierzyn 17, 13-334 Łąkorz

Kontakt